Top
GP Marked / Blogg  / Et samarbeid for sikkerhet

Et samarbeid for sikkerhet

Vår oppgave

Vi i GP Media fikk en henvendelse fra Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) med å utvikle en ny nettside, foreta oppsett av nyhetsbrev samt å kunne synliggjøre SfS BA i form av annonsering via Google. Utfordringen i dette var at man måtte ha dette opp å gå innen en gitt tidsfrist som var rimelig knapp fordi man skulle delta i en bygg messe. GP Media tok utfordringen og etter et meget godt samarbeid med kunden rundt utarbeidelse av innhold så klarte vi å levere alt i henhold til tidsfrister og avtale. I etterkant har vi også bistått denne kunde med andre oppgaver slik som eksempelvis implementering av Office 365 via GP Dataservice som er et annet selskap i GP Gruppen.

Dette skriver kunden om oss

Jeg er veldig fornøyd med den jobben dere har gjort for SfS BA. Både med selve arbeidet med å få en hjemmeside veldig raskt opp å gå, men også med måten jeg «ble tatt i mot» på. Rask tilbakemelding og et tilbud på bordet. God og tydelig dialog i forhold til hva jeg måtte svare på og levere på for at dere skulle få gjort deres jobb. GP Media jobbet super raskt og effektivt med å lage siden og legge tekstene ut for meg. Og jeg fikk også raskt en brukerveileder som er enkel å forholde seg til når jeg nå skal vedlikeholde siden og innholdet selv. Og når jeg trenger hjelp får jeg det. Både raskt og på en hyggelig måte. Og heldigvis med mye godt humør.– Daglig leder
Lene Jønsson

Om SfS BA

SfS BA er et samarbeid der alle kan delta for å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring.
Formålet til SfS BA er å jobbe for en sikker bygge- og anleggsnæring. Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at bygge- og anleggsplassen blir et sikrere arbeidssted.

Gjennom å forutse risiko, dele erfaringer og øke kunnskapen om hvordan vi kan jobbe sikkert, kan vi gjøre en forandring.
Skader og ulykker fordeler seg på mange typer og skyldes komplekse sammenhenger mellom direkte og bakenforliggende årsaker. Skal vi skape en skadefri bygge- og anleggsnæring, betinger dette gode systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd.

Det å unngå skader krever både at den enkelte part tar et selvstendig ansvar og at vi gjennom gjensidig involvering skaper en kollektiv innsats fra alle i næringen. Et samarbeid for sikkerhet!

Samarbeidet har sitt utspring fra bransjeinitiativet Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring (HMS-charteret). I juni 2014 undertegnet 11 parter undertegnet som representerer hele verdikjeden i byggenæringen «Charter for en skadefri byggenæring», det såkalte HMS-charteret. Arbeids- og sosialministeren undertegnet på vegne av staten, i tillegg til at Statsbygg, Statens vegvesen, Bane NOR og de viktigste bransjeforeningene i bygg og anlegg var med på det felles sikkerhetsløftet.

Besøk nettsiden til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.